ALGEMENE VOORWAARDEN SHOP

 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de levering van producten uit de webshop van Mr.Graffiti. De algemene voorwaarden betreffende de levering van graffiti werkzaamheden vind u onder het kopje “ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFFITI”

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

J.L. ten Vaarwerk handelend onder de naam/namen: Mr. Graffiti

Vestigingsadres:
De Volmer 52, 7482 HA Haaksbergen, Nederland (geen bezoekadres)

Bezoekadres:
Esrein 19 c, 7553 CX Hengelo, Nederland (alleen op afspraak)

Telefoonnummer: 0031(0)630056402
Emailadres: info@mrgraffiti.nl

Kamer van Koophandel: 63507137
BTW- identificatienummer: NL103749925B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige website- omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop via elektronische weg van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken (NIET GEBRUIKEN) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele NIET GEBRUIKTE staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer een product niet is gebruikt en in de ongeopende originele verpakking zit kan deze altijd retour. U dient dit vooraf te melden per email.

Wanneer een product is gebruikt en niet nieuw of beschadigd is kan deze niet meer zomaar retour. In overleg kunnen we een gebruikt product retour nemen en de gemaakte kosten aan u doorberekenen.

Als u een gebruikt product retour stuurt zonder dit vooraf aan te vragen, sturen wij u het product weer toe en zijn de daaruit voortkomende kosten voor uw rekening.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van zending en betaling voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Verzend- en betaalkosten zullen niet vergoed worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  Die door de consument persoonlijk worden afgehaald. De consument krijgt via deze weg eerst de kans het product te inspecteren (niet te gebruiken) alvorens het aan te schaffen.

Artikel 9 – De prijs

De te betalen prijs, voor de producten die u bestelt, staat vermeld op onze website / advertentie op het moment dat u uw order plaatst. De ondernemer kan de prijzen van de producten veranderen zonder kennisgeving. Alle prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

General Terms and Conditions Shop

These general terms and conditions relate to the delivery of products from the Mr. Graffiti webshop. The general terms and conditions regarding the delivery of graffiti work can be found under the heading “GENERAL TERMS AND CONDITIONS GRAFFITI”

Article 1 – Definitions

In these conditions the following terms have the following meanings:

 1. Entrepreneur: the natural or legal person and who offers products and / or services to consumers from a distance;
 2. Consumer: the natural person who does not act in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract with the entrepreneur;
 3. Distance contract: an agreement whereby, in the context of a system organized by the entrepreneur for the distance sale of products and / or services, up to and including the conclusion of the agreement, only one or more techniques for communication on distance;
 4. Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and the entrepreneur being together in the same room at the same time;
 5. Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
 7. Day: calendar day;
 8. Duration transaction: a distance contract with regard to a series of products and / or services, the delivery and / or purchase obligation of which is spread over time;
 9. Durable medium: any means that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that enables future consultation and unaltered reproduction of the stored information.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

J.L. ten Vaarwerk trading under the name (s): Mr. Graffiti

Business address:
De Volmer 52, 7482 HA Haaksbergen, The Netherlands (no visiting address)

Visiting address:
Esrein 19 c, 7553 CX Hengelo, The Netherlands (by appointment only)

Telephone number: 0031 (0) 630056402
Email address: info@mrgraffiti.nl

Chamber of Commerce: 63507137
VAT identification number: NL103749925B01

Article 3 – Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer made by the entrepreneur and to every distance contract that is concluded between the entrepreneur and the consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer.

Article 4 – The offer

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products and / or services offered.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer.
  This concerns in particular:
  • the price including taxes;
  • the possible costs of delivery;
  • the way in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;
  • whether or not the right of withdrawal applies;
  • the method of payment, delivery or performance of the agreement;
  • the minimum duration of the distance contract in case of an agreement that extends to the continuous or periodic delivery of products or services.

Article 5 – The agreement

 1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the moment the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer can dissolve the agreement.
 3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a secure website environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can – within legal frameworks – inquire whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.

Article 6 – Right of withdrawal upon delivery of products

 1. When purchasing products electronically, the consumer has the option to dissolve the contract without giving any reason within 7 days. This period starts on the day after receipt of the product by or on behalf of the consumer.
 2. During this period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack the product (DO NOT USE) to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied and in the original UNUSED condition and packaging to the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
  When a product has not been used and is in the unopened original packaging, it can always be returned. You must report this in advance by email.
  When a product has been used and is not new or damaged, it cannot simply be returned. In consultation we can take back a used product and pass on the costs incurred to you.
  If you return a used product without requesting it in advance, we will send the product back to you and the resulting costs will be at your expense.

Article 7 – Costs in case of withdrawal

 1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, the costs of shipment and payment will be for his account.
 2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur will refund this amount as soon as possible, but no later than 30 days after the return or cancellation. Shipping and payment costs will not be reimbursed.

Article 8 – Exclusion of right of withdrawal

 1. If the consumer does not have a right of withdrawal, this can only be excluded by the entrepreneur if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
  Which are collected by the consumer personally. In this way, the consumer first gets the opportunity to inspect the product (not to use it) before purchasing it.

Article 9 – The price

The price to be paid for the products you order is stated on our website / advertisement when you place your order. The entrepreneur can change the prices of the products without notice. All prices include VAT unless stated otherwise.

Article 10 – Conformity and Warranty

The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, and the reasonable requirements of reliability and / or usability.

Article 11 – Delivery and implementation

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer makes known to the company.
 3. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, the company will execute accepted orders with due speed, but no later than 30 days unless a longer delivery period has been agreed. If delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than one month after placing the order.
 4. If delivery of an ordered product proves impossible, the entrepreneur will endeavor to provide a replacement article. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item is being delivered. For replacement items right of withdrawal cannot be excluded. The costs of return shipment are for the account of the entrepreneur.
  The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer, unless explicitly agreed otherwise.

Article 12 – Payment

 1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer must be paid immediately.
 2. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
 3. In the event of non-payment by the consumer, the entrepreneur has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the consumer in advance.