ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFFITI

 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de levering van graffiti werkzaamheden. De algemene voorwaarden betreffende de levering van producten uit de webshop van Mr.Graffiti vind u onder het kopje “ALGEMENE VOORWAARDEN SHOP”.

 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. MrGraffiti, Dhr. J. ten Vaarwerk, De Volmer 52, 7482 HA Haaksbergen. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63507137
  2. Diensten Alle prestaties waartoe MrGraffiti zich verbonden heeft op grond van een overeenkomst.
  3. Opdrachtgever De natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, mondeling, schriftelijk of via de internetpagina heeft kenbaar gemaakt gebruik te maken van de diensten van MrGraffiti, particulier of namens derden.
  4. Internetpagina De internet pagina is bekend onder de naam www.mrgraffiti.nl
  5. Overeenkomst Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van MrGraffiti zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

Domicilie

De opdrachtgever en MrGraffiti kiezen domicilie te Hengelo OV, Nederland. Alle leveringen worden geacht van daaruit te zijn gedaan. De betalingen dienen eveneens aldaar te worden gedaan.

Opdrachten

Alle diensten dienen wederzijds schriftelijk te worden bevestigd met vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de dienst en de leveringstermijn- en datum. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens met betrekking tot de gewenste levering vooraf aan MrGraffiti te verstrekken. De diensten van MrGraffiti zijn beschermd door de Wet op het Auteursrecht 1912. De ontwerpen blijven het geestelijk eigendom van MrGraffiti, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De in een concept beschreven of afgebeelde voorstellen dienen uitsluitend als voorbeeld, om een eerste indruk te geven van het nog te leveren of uit te voeren dienst op maat. In overleg met de opdrachtgever wordt een concept gevormd vanuit de specifieke wensen van opdracht- gever. Indien de opdrachtgever meerdere nieuwe varianten op het concept verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht volgens uurtarief. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de praktische invulling van de dienst tenzij vooraf anders is overeengekomen. De opdrachtgever is verplicht toezicht te houden op de goede presentatie en uitvoering van de dienst volgens de bijbehorende instructies. Indien de opdrachtgever verlangt dat MrGraffiti een instructie verzorgt of meerdere bijeenkomsten bijwoont in het voortraject of bij de evaluatie van de dienst, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Bijkomende kosten

Ten behoeve van een in opdracht uitgevoerde dienst zijn voor rekening van de opdrachtgever -voor zover van toepassing: onderzoek- en voorbereidingswerkzaamheden, verpakking en transport, transportrisico’s, reis- en verblijfkosten en BTW.

Annulering

Indien de dienstovereenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl MrGraffiti  in een vergevorderd stadium is met de werkzaamheden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van de dienst betrokken zijn, aan MrGraffiti te voldoen. Indien de gegeven omstandigheden waaronder de dienstovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen dat MrGraffiti uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde dienst naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd zijn recht op een nieuwe dienstovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden. Annuleringstermijnen:  20 dagen voor aanvang van de geplande datum: € 45,- administratiekosten, 14 dagen voor aanvang van de geplande datum: 50% van het gehele bedrag. Binnen 8 dagen voor aanvang van de geplande datum: 80 % van het gehele bedrag.

Betalingen

MrGraffiti is gerechtigd, betalingen in termijnen te vorderen, te weten 50% van de som bij de ontvangst en aanvaarding van de overeenkomst en 50% van de som bij het realiseren van de dienst. De opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen veertien dagen voor de datum van de dienst(en)levering, die in overeenstemming met de dienstovereenkomst door MrGraffiti is afgezonden. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever een wettelijk vastgestelde rente van 2% per maand verschuldigd tot aan de datum van algehele voldoening.

Betalingen worden geacht te zijn voldaan, wanneer MrGraffiti  het bedrag op haar rekening heeft ontvangen. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die ontstaan bij de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever tot minimaal tien procent van het met de opdrachtgever overeengekomen en schriftelijk bevestigde eindbedrag. Het materieel eigendom van een dienst geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging, reproductie, hergebruik of enige andere vorm van exploitatie.

MrGraffiti behoud zich het recht om prijswijzigingen door derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

Klachten

Tenzij schade het directe gevolg is van opzet, schuld of grove nalatigheid van MrGraffiti, is MrGraffiti, als mede personeel, ingeschakelde derden of hulppersonen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In geval van aansprakelijkheid zal de vergoedings- plicht niet méér bedragen dan het bedrag dat voor de betreffende overeenkomst was overeengekomen, (exclusief btw). Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen tien dagen na ontvangst van de geleverde dienst aan MrGraffiti gezonden te worden. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de geleverde dienst, als MrGraffiti binnen de termijn van tien dagen geen klachten heeft ontvangen. Als uiterlijk acht dagen na ontvangst van een rekening van MrGraffiti door de opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht deze rekening te hebben aanvaard en goedgekeurd.

Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn gaat op opdrachtgever over bij aflevering aan opdrachtgever of aan een door opdrachtgever aangewezen persoon.

Levering

  1. MrGraffiti is verplicht de aan hem verleende dienst te leveren op de overeengekomen tijd zoals vermeld in de overeenkomst. Als door onvoorziene omstandigheden daarvan moet worden afgeweken, dient dit tijdig en gemotiveerd aan de opdrachtgever bekend te worden gemaakt. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht het door hem opgedragen dienst na gereedkomen in ontvangst te nemen. De opdrachtgever dient alles te doen om tijdige levering door MrGraffiti mogelijk te maken. Indien door welke oorzaak ook, levering van de dienst door de opdrachtgever wordt vertraagd, is MrGraffiti gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag met de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeen- gekomen leveringstermijn.
  2. Indien levering door MrGraffiti niet binnen de overeengekomen tijd kan worden gerealiseerd als gevolg van buiten haar macht gelegen omstandigheden kan dit MrGraffiti niet worden aangerekend. Opdrachtgever heeft dan evenmin recht op vergoeding van de als gevolg hiervan geleden schade. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraging, uitstel of afstel van aanlevering door leveranciers van MrGraffiti, verlies van naaste familieleden, extreme weersomstandigheden, extreme verkeersopstoppingen, uitval vervoermiddel, uitval van communicatiemiddelen zoals internet, telefoon, fax, email en staking dan wel ziekte van door MrGraffiti aangestelde of ingeschakelde (hulp)-personen of van personeel.